Tietosuojaseloste

Palvelua koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki 523/1999, 10§ ja 24§)

Rekisterinpitäjä

Seripiste Oy
Y-tunnus 0349607-2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Harri Mäkinen
harri.makinen@seripiste.fi

Rekisterin nimi

Seripiste asiakas-, laskutus- ja taloushallinnon henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hallinta ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää nimi- ja yhteystiedot yksityis- tai yritysasiakkaista. Rekisterissä ei säilytetä
tarpeettomia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot perustuvat hakijan itsensä antamiin tietoihin, jotka on annettu asioinnin
yhteydessä. Rekisterin henkilötietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, vaan niitä käsitellään ainoastaan yhtiön
omassa liiketoiminnassa.

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Kaikki rekisterin aineisto on suojattu
ulkopuolisilta toimijoilta tavanomaisin salasana- ja toimitilarajoituksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää henkilöön
todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramainonta ja -markkinointi. Kieltoilmoitus
tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti siten, että ilmoituksen lähettäjän henkilöllisyydestä voidaan
varmistua.